Altres serveis: Recaptació

Què és este rebut?

És la liquidació d'un tribut el destí del qual és el finançament de les activitats i serveis que les Cambres ofereixen als seus electors.

Per què he de pagar el rebut de la Cambra?

El rebut que li remet la Cambra correspon al Recurs Cameral Permanent, que és un tribut al pagament del qual estan obligades totes aquelles persones físiques o jurídiques o entitats que durant la totalitat o part de l'exercici econòmic, hagen exercit les activitats empresarials o professionals a què es refereix l'article 6 de la Llei Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, i que per tal concepte hagen quedat subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Per què m'arriba el rebut si jo no tinc empresa?

Hi ha diversos supòsits en què vosté pot estar obligat al pagament d'esta quota, encara que no tinga una empresa:

  • Ser autònom.
  • Ser membre d'una comunitat de béns que realitze activitat empresarial.
  • Ser soci d'una societat civil amb activitat empresarial.

Per què m'arriba el rebut si estic donat de baixa?

La quota que es gira sobre l'Impost d'activitats econòmiques es calcula sobre la base d'aquest impost corresponent a l'any anterior, mentres que la que es gira sobre l'Impost sobre la renda de les Persones Físiques o sobre l'Impost sobre Societats es liquida dos exercicis després d'aquell a què correspon.

Què puc fer si detecte un error en el rebut?

Pose's en contacte amb el servei de recaptació:

  • Telèfon: 964 356 502

En qualsevol cas la liquidació de l'impost constitueix un acte administratiu i pot interposar contra el mateix Recurs de Reposició davant la pròpia Cambra o Recurs economicoadministratiu o davant del Tribunal economicoadministratiu Regional.

D'on han obtingut les meues dades si jo no m'he donat d'alta?

L'Agència Tributària remet a la Cambra les dades una vegada s'efectua l'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Què pot ocórrer si no faig efectiu el pagament del rebut?

Es tracta d'un tribut, per la qual cosa se li aplicaran els recàrrecs previstos en la Llei General Tributària i el seu pagament pot ser reclamat per via executiva com qualsevol altre impost.

Com puc saber si tinc alguna quota del recurs cameral pendent de pagament?

Pot dirigir-se al servei de recaptació de la Cambra, telèfon 964 356 502, i li informaran si és el cas, del deute pendent i com liquidar-ho.

Més informació:

Contactar

Departament Recaptación
recaudacion@camaracastellon.com
964 35 65 02


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com