Certificats de moralitat

Certificats moralitat mercantilCertificats de moralitat mercantil

Esta Corporació emet els certificats que acrediten la solvència i bona moralitat mercantil, la qual cosa significa tindre capacitat legal per al comerç de les persones majors d'edat i que tenen lliure disposició dels seus béns. (art. 4 Codi de Comerç de 1885). Esta facultat ve reconeguda en la Llei 9/1992, de 30 d'abril, de Mediació d'Assegurances Privades, en els articles 16 i 17, on s'exigeix als sol·licitants del títol de Mediador d'Assegurances Titulades i per a exercir l'activitat de Corredoria d'Assegurances esta acreditació, i en l'artícle 2n de la Llei 3/1993 de 22 de Març, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació d'Espanya (B.O.E) de 23 de Març de 1993), que diu que té entre les seues funcions de caràcter públicoadministratiu, expedir certificats d'origen i la resta de certificacions relacionades amb el tràfic mercantil, nacional i internacional.

Hi ha dos maneres de poder sol·licitar aquest certificat:

NOTA:Tota la documentació a presentar haurà de ser original i presentar a la Cambra de Comerç de Castelló

Contactar


964 35 65 00 - Ext: 196


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com