Altres serveis: Assessoria Jurídica i Cort d'arbitratge

asesoria juridicaAssessoria Jurídica

Consultes sobre contractes mercantils, formes jurídiques de l'empresa, fiscalitat, reclamacions entre empreses, mediacions, normativa comercial, legislació en general, etc.

corte de arbitrajeCort d'Arbitratge

Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació en la seua doble vessant de Corporacions per al foment dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació com en tant que entitats prestadores de serveis a les empreses, conscients de la necessitat d'implantar la cultura de l'arbitratge, donada la gran importància que té la institució arbitral per a la resolució de les controvèrsies que es produeixen en el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, desitgen promoure i fomentar una verdadera cultura de l'arbitratge a través de les seues pròpies “Corts d'Arbitratge”, que com complement al sistema jurisdiccional ajude a resoldre la conflictivitat que qualsevol societat desenvolupada com la nostra genera.

En la institució de l'arbitratge, els àrbitres, amigables componedores, exercixen funcions anàlogues a les de l'autoritat judicial, podent i havent de comptar amb la col·laboració i l'auxili d'esta.

L'arbitratge és un mitjà per a la solució de conflictes basat en l'autonomia de la voluntat de les parts, que genera una decisió, el laude, que compta amb les mateixes garanties de seguretat jurídica que una sentència judicial, però que es regeix per un procediment ràpid, flexible i rendible econòmicament, caracteritzat també per la seua confidencialitat i especialització.

Pot consultar els textos vigents de la Cort d'Arbitratge de Castelló:

Mitjançant l'arbitratge, les persones naturals o jurídiques poden sotmetre, previ conveni, a la decisió d'un o més àrbitres les qüestions litigioses, sorgides o que puguen sorgir, en matèria de la seua lliure disposició d'acord amb un dret. Per a això han d'incloure en el seu contracte la següent clàusula arbitral:

Clàusula d'arbitratge

"Las parts intervinents acorden que tota controvèrsia, conflicte, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l'execució o interpretació del present contracte o relacionats amb ell, directament o indirectament, es resoldran definitivament mitjançant l'arbitratge en el marc dels Tribunals de la Cort d'Arbitratge de Castelló, als que s'encomana l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el seu Estatut i Reglament. Igualment, les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicte."

Arbitration clause (Inglés)

"Parties agree that any controversy, dispute, discrepancy, issue or claim arising from the performance or interpretation of the present Agreement or relating to it, whether directly or indirectly, shall be settled by final and binding arbitration by the Arbitration Court at Castellón, which shall be charged with administering the arbitral proceedings and appointing the arbitrators in accordance with the By-laws and Regulations of said Court. Parties expressly place on record their engagement to abide by said Court's arbitral decision".

Clausule arbitrale (Francés)

"Les parties intervenantes accordent que toute controverse, conflit, divergence, question ou réclamation résultantes de l'exécution ou interprétation de ce contrat ou en rapport avec celui-ci directe ou indirectement, seront résolues définitivement moyennant l'arbitrage de la Commission d'Arbitrage de Castellón à laquelle se confie l'administration de l'arbitrage et la désignation des arbitres selon le Statut et Règlements. Egalement, les parties constatent expressément leur compromis de respecter la sentence arbitrale prononcée."

 

 

Si té algun dubte o desitja sol·licitar informació solicitar informacion corte de arbitraje


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com